ساخت ١٠ گروه کالایی مهم ترین برنامه شرکت ملی نفت در سال 94 است