تا پنج سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در کشور خواهیم بود/ آب بیشترین ضربه را به کشور وارد خواهد کرد/ تنها