چرا ۳۵۰ ناشر کودک تنها در ۳۰۰ غرفه نمایشگاه کتاب فعالیت می‌کنند؟