هیچ زائر ایرانی در انفجار امروز عراق کشته یا مجروح نشده است