کارلوس کی‌روش: پس فردا لیست 50 نفره را به AFC اعلام می‌کنیم