هشتمین کانون تخصصی حرکات اصلاحی دانش آموزان زنجان افتتاح شد