«مبانی کلامی القاعده با تأکید بر دیدگاه عبد الله عزام» بررسی شد