سیاه جامگان قم با کسب مقام دوم به صعود امیدوار ماند