کاپیتان صداقت نیا: چون کار را تمام نکردم پیش رهبر و ملت خجالت زده ام