رییس کتابخانه ملی ایران: آموزش مطالعه باید پیش از دبستان آغاز شود