امام جمعه قصرشیرین: تربیت اسلامی آثار و برکات خوبی برای جامعه به همراه دارد