جزییات انتقال گاز به اروپا /اروپایی ها از طریق کدام خط لوله از ایران گاز می خرند؟