بیشتر ساخت و سازهای کشور را غیرمتخصص ها انجام می دهند