رئیس نمایشگاه کتاب پاریس: به اولاند می‌گویم تحریم‌ها را بردارد