دو سال گذشته مرگ مادر در روستاهای زنجان گزارش نشده است