راه‌یافتگان به مرحله نهایی جشنواره «قاب‌های بهشتی» معرفی شدند