جوانان زمینه ساز تحقق شعار سال هستند/ضرورت توجه به قشر جوان جامعه