خرید هرگونه گندم خارج از ضوابط دولتی و آزاد ممنوع است