چه کسی افراد مساله دار را به وزارت ورزش دعوت کرد؟!