آل سعود باجنگده فوق مدرن نتوانست جلوی هواپیمای مسافربری ما را بگیرد