۱۸۰ میلیارد ریال برای گازرسانی به روستاهای کلاله و مراوه‌تپه اختصاص یافت