بازی دوستانه تیم ملی با ازبکستان، 21 خرداد در تاشکند