ما 180 دقیقه تا قهرمانی فاصله داریم/ دنبال حاشیه نباشید