مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری بوشهر:مبارزه با فساد اداری دراولویت است