بالابودن دستمزدکشتارگاه ها قیمت تمام شده مرغ را افزایش می دهد