انتشار کتاب‌های انحرافی بازدارنده جامعه از تفکر تعالی