فرماندار ویژه میانه: اسلحه علم و دانش نیازمند جامعه کنونی است