وضعیت مهاباد کاملا عادی است/ هیچ مشکلی امنیتی وجود ندارد