37 طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در ایرانشهر راه اندازی شد