دراگان اسکوچیچ: برای کسب سهمیه به سه امتیاز نیاز داریم