عرضه اولیه سهام در فرابورس منوط به انتشار آگهی رسمی شد