هویت‌بخشی در طراحی پناهگاه سعدی قزوین پیگیری می‌شود