راه‌اندازی 10 دبیرخانه برای بررسی مشکلات مقطع ابتدایی