خواسته کشور های عربی از اوباما: ایران را کنترل کنید