حضور فعال موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در نمایشگاه کتاب تهران