توانجویان ذهنی و حرکتی ملکان به مشهد مقدس اعزام شدند