برخی کشورهای منطقه، عروسکهای کوکی رژیم اسرائیل و آمریکا شده اند