برگزاري همايش پياده‌روي خانوادگي با حضور اقشار مختلف مردم در رشت