همکاری دولت و بخش خصوصی برای تجاری‌سازی تحقیقات دانش‌پژوهان لازم است