اعتراف می‌کنم که بخشی از مردم در سختی زندگی می‌کنند