شکست تیانجین در حضور 90 دقیقه ای پورعلی گنجی/ شاگردان آری هان در رده دهم