بهره برداری از 90 پروژه مخابراتی استان تهران در هفته ارتباطات