مثل پرسپولیس پول نداریم که بازی با تراکتور را رایگان کنیم