کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران منتظر لغو تحریم ها نباشند