دادکان خودش را کامل‌ترین و بی‌عیبب‌ترین فرد تاریخ ورزش می‌داند