اردوی 90 نفره طلاب کرمانشاهی به مشهد مقدس برگزار شد