شهرداری ها علاوه بر کار عمرانی به مسائل فرهنگی هم توجه کنند