قوانین مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی ضعیف اجرا می شود/ برنامه ریزی آموزش عالی در جهت کاهش آسیب ها نیس