اولاند و الجبیری در فرانسه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند