دو توصیه ابوطالبی به پیروز انتخابات پارلمانی انگلیس